Administratorem Danych Osobowych jest Fortem S.A. NIP: 521379564, KRS: 0000696225 

Z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A, adres e-mail: dane@fortem.pl

Podmiotem Przetwarzającym dane osobowe jest GDF IT Consulting Sp. Z o.o., NIP: 1181514802, KRS: 0000095725 z siedzibą w Warszawie (03-963), ul. Genewska 6, adres e-mail: dane@fortem.pl

Dane osobowe nie są profilowane. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do procesu ofertowania i realizacji sprzedaży, po czym są usuwane.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem zdarzeń przewidzianych osobnymi przepisami prawa,  w szczególności ustawą o rachunkowości i kodeksem spółek handlowych. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: dane@fortem.pl. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.
1. Dane przechowywane są fizycznie w serwerowni klasy TIER III* na terenie Warszawy.
2. Dane są szyfrowane parą kluczy 2048 bit, składowanych w dwóch różnych fizycznych lokalizacjach.
3. Dane przechowywane jako załączniki, pliki skojarzone z danymi osobowymi, są szyfrowane kluczem 2048 bit
4. Rejestrujemy każdy odczyt, modyfikację, użycie danych osobowych.
5. Dostęp do danych możliwy jest wyłącznie dla zautoryzowanych pracowników
a. Login i silne hasło
b. Jednorazowy unikalny kod.
6. Połączenia do serwera z danymi osobowymi szyfrujemy komercyjnym certyfikatem SSL.
7. Żaden administrator serwera nie widzi/nie ma dostępu do danych osobowych.
8. Zaplecze serwerowe chronione jest przez firewall sprzętowy FortiGate, programowy Symantec.
9. Dane osobowe objęte są procedurą Recovery Disaster Plan**.
10. Dane osobowe replikowane są on-line w czasie rzeczywistym w postaci zaszyfrowanej na zapasowy serwer, bez kluczy umożliwiających deszyfrację danych.
11. Kopie kluczy do deszyfracji danych składowane są w lokalizacjach alternatywnych.

 

* TIER III, poziom zabezpieczeń fizycznej serwerowni: • System telewizji przemysłowej wewnątrz i na zewnątrz obiektu • System strefowej kontroli dostępu • Pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7 • System sygnalizacji włamania i napadu z automatycznym powiadamianiem grupy interwencyjnej • Alternatywne zasilanie, generatory prądotwórcze • Kilkanaście niezależnych symetrycznych łącz internetowych o wysokiej przepustowości • System PPOŻ

 

** Zestaw procedur, proces, zapewniający zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved