Administratorem Danych Osobowych jest Fortem S.A. NIP: 521379564, KRS: 0000696225 

z siedzibą w Warszawie (02-959), ul. Biedronki 66A, adres e-mail: dane@fortem.pl

​​​​

Dane osobowe nie są profilowane. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do procesu ofertowania i realizacji sprzedaży, po czym są usuwane.

Dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom i osobom trzecim, za wyjątkiem zdarzeń przewidzianych osobnymi przepisami prawa,  w szczególności ustawą o rachunkowości i kodeksem spółek handlowych. Realizowanie praw wglądu, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji pod adresem e-mail: dane@fortem.pl Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Osoba przekazująca dane ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania skargi i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

FORTEM S.A.

z siedzibą w Warszawie (02-928), ul. Zelwerowicza 30,

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000696225,

REGON: 368353874, NIP: 5213795641 Kapitał zakładowy: 100000 zł, wpłacony w całości.

Telefon: +48 22 299 19 90 | E-mail: biuro@fortem.pl

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn - Czarny Krąg

© 2019 - All Right Reserved